Oferta

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne jest rzadko stosowaną metodą realizacji przedsięwzięć publicznych. Wynika to z wielu powodów, głównie z lęku przed opinią publiczną, że przedsięwzięcie nie spełni oczekiwań społecznych. Jednak dogłębna analiza ekonomiczna kosztów i korzyści oraz analiza finansowa realizacji i dalszego funkcjonowania przedsięwzięcia, pozwala właściwie określić stopień wymaganego bezpieczeństwa i planowanych efektów. Niezbędna jest także analiza ryzyka poszczególnych partnerów, jakie wiąże się z danym przedsięwzięciem, w celu wyeliminowania zagrożeń.

Oferta naszej firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu związanego z realizacją przedsięwzięć w ramach PPP. Współpracujemy, w tym zakresie, z wysokiej klasy specjalistami z branży prawniczej i energetycznej.

Szkolenia i prelekcje z zakresu świadczonych usług

Wszystkie tematy, które są w zakresie specjalizacji naszej firmy, mogą być przedmiotem szkoleń czy prelekcji dla zidentyfikowanej i określonej grupy słuchaczy, zgodnie z zapotrzebowaniem zainteresowanego organizatora.

Oferta naszej firmy obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia czy wygłoszenie prelekcji na dany temat, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem instytucji zapraszającej.

Naprawa finansów gmin

Wiele gmin znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Zagrożone są wskaźniki zadłużenia, które determinują realizację planowanych inwestycji. Czasem rozwiązania bywają dużo prostsze, niż wydaje się to Włodarzom. Spojrzenie z zewnątrz pozwala na znalezienie właściwych rozwiązań.

Oferta naszej firmy obejmuje wielopłaszczyznową analizę finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz wypracowanie kierunków i mechanizmów wyjścia z kryzysu finansowego.

Analizy finansowe, studia wykonalności i biznes plany

Gminy mogą realizować swoje zadania za pomocą jednostek organizacyjnych o różnych statusach formalno-prawnych, takich jak: jednostki i zakłady budżetowe, jednostki obsługujące, spółki komunalne, samorządowe instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej.
Poza powoływaniem struktur w określonej formie organizacyjno-prawnej, gmina może powierzać realizację swoich zadań w drodze umowy, w trybie przepisów następujących ustaw: o partnerstwie publiczno-prywatnym; prawo zamówień publicznych; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; o publicznym transporcie zbiorowym; o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Oferta naszej firmy obejmuje przeprowadzenie stosownych analiz, propozycje optymalizacji kosztów świadczonych usług komunalnych, wskazanie form i sposobów realizacji danych zadań, przedsięwzięć czy inwestycji oraz przekształcenie jednostek i zakładów budżetowych w spółki komunalne.

Centralizacja VAT w gminach i powiatach

Do chwili obecnej dokonaliśmy centralizacji gminy „wstecz” od 2011 roku; centralizacji gminy od 1 stycznia 2016 roku, centralizacji gmin od 1 lipca 2016 roku oraz jesteśmy w trakcie centralizacji gmin i powiatów od 1 stycznia 2017 roku.

Oferta naszej firmy obejmuje: przygotowanie formalno-prawne i organizacyjne JST do centralizacji rozliczania podatku VAT; opracowanie dokumentacji formalno-prawnej, organizacyjnej i finansowej, regulującej funkcjonowanie scentralizowanego systemu rozliczania podatku od towarów i usług VAT w JST; szkolenie dla wszystkich Dyrektorów i Głównych Księgowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych urzędu z zakresu nowego postrzegania podatku VAT i centralizacji oraz klasyfikacji nabywanych towarów i usług w aspekcie możliwości odliczeń podatku VAT; przygotowanie JST i jednostek organizacyjnych do rozliczanie podatku od towarów i usług VAT; w tym ustalenia prewspółczynnika i współczynnika dla urzędu i jednostek organizacyjnych; ustalenia prestruktury i struktury sprzedaży; nadzór i wsparcie w okresie wdrażania centralizacji VAT.

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Do chwili obecnej wykonaliśmy studia dla następujących rodzajów inwestycji: modernizacje i budowy dróg; zakupy sprzętu medycznego dla szpitali; termomodernizacje szpitali, szkół i przedszkoli; budowy wodociągów i ujęć wody oraz kanalizacji sanitarnych; budowy hal sportowych; rewitalizacje przestrzeni publicznych, w tym rynków miejskich i gminnych; modernizacja i budowa terenów rekreacyjnych i sportowych oraz budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z wielofunkcyjnym torem wyścigowym.

Oferta naszej firmy obejmuje kompleksowe doradztwo w aplikowaniu o fundusze unijne, w tym wyszukanie istniejących możliwości dotacyjnych dla danego przedsięwzięcia; sporządzenie dokumentów aplikacyjnych wraz z opracowaniem studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych i nadzorem nad poprawnością załączników.

Bilans otwarcia Kadencji – punkt odniesienia

Bilans BOK, jest to analiza zastanej sytuacji w gminie – we wszystkich obszarach zarządzania gminą. Najlepiej dokonać takiej analizy wraz z rozpoczęciem nowej kadencji. Analiza jest dokumentem, do którego możemy i powinniśmy się odnieść po upływie kadencji, w celu dokonania porównań.

Oferta naszej firmy obejmuje opracowywanie Bilansu otwarcia Kadencji według własnej, autorskiej metodologii i kompleksowe doradztwo we wprowadzeniu stosownych zmian w funkcjonowaniu urzędu celem osiągnięcia planowanych rezultatów.